Jak często należy robić szkolenia BHP?

Prawo pracy jasno wskazuje obowiązki szefa względem zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z bazowych zagadnień jest zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Powinnością pracodawcy jest nie tylko dbanie o przestrzeganie ustalonych zasad. To również organizowanie kursów z tego zakresu i testowanie kwalifikacji pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćodświeżane(a) cyklicznie.

Jakie profesje wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je zaliczać?

Kursy BHP – bezpieczeństwo przede wszystkim

Każda osoba podejmująca pracę zobowiązana jest do znajomości BHP. Wiąże to wszystkich członków rynku pracy.

Przepisy BHP to zespół norm wskazujących ewentualne zagrożenia na wskazanym stanowisku. Pokazują one też metody unikania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto wskazują jak powinno się zachować w przypadku kiedy niepożądana sytuacja następuje.

Programy nauczania opracowuje pracodawca lub wskazana jednostka organizacyjna. Robi się to na bazie obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie możemy podzielić na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być przeprowadzane cyklicznie i powinny kończyć się testem sprawdzającym zrozumienie przekazanej wiedzy.

Okresowe szkolenia BHP – z jaką częstotliwością?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla pewnych stanowisk, tak pozostałe wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) wiedzy. Szczególnie osoby na stanowiskach nadzorujących muszą być stale na bieżąco z wszelkimi niuansami.

Powinność odbywania regularnych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Odświeżania wiedzy z tematu BHP wymagają wszystkie stanowiska, na których pojawiają się elementy szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń okresowych powinno być zorganizowanie w czasie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na danym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy. Stanowiska pracujące przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na szkodliwe warunki – w tej sytuacji szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest relatywnie bezpieczna zachęcani są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Kto płaci za szkolenia?

Cykliczne kursy z zakresu BHP pozwalają na bardziej efektywne działanie przedsiębiorstw. Znajomość obowiązujących norm chroni pracowników przed kontuzjami.

Dobrze przeprowadzone szkolenie powinno opierać się na realiach panujących w zakładzie pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.

Polecane artykuły